Lietuvos meno terapijos asociacija vienija įvairių profesijų asmenis, besidominčius meno terapija ir ją taikančius. Asociacija koordinuoja savo narių veiklą, atstovauja meno terapeutų interesams įvairiose institucijose, gina savo narių darbo, ekonominius ir socialinius interesus, vykdo meno terapijos profesinės etikos principų laikymosi priežiūrą pagal patvirtintą profesinės etikos kodeksą, bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis, organizacijomis, besirūpinančiomis meno terapijos profesijos standartais bei etikos problemomis.

Lietuvos meno terapijos asociacija bendradarbiauja su meno terapiją plėtojančiomis organizacijomis, kvalifikacijos kėlimo centrais, valdžios institucijomis, aukštosiomis mokyklomis, siekiant aukštesnės meno terapeutų profesinės kompetencijos ir kvalifikacijos, siekia sudaryti sąlygas meno terapijos specialistams bendrauti, bendradarbiauti, keistis informacija, rengiant bendras tyrimų, mokymo ir kitokias programas, skatinti mokslinius tyrimus meno terapijos srityje.

Lietuvos meno terapijos asociacija informuoja visuomenę apie meno terapiją, reklamuoja meno terapijos paslaugas ir Asociacijos veiklos produktus; šviečia visuomenę aktualiais socialiniais, pedagoginiais ir psichologiniais klausimais, rūpinasi asociacijos narių kvalifikacijos kėlimu, todėl organizuoja ir vykdo seminarus, mokymus, konsultacijas, kvalifikacijos kėlimo kursus, konferencijas ir kitokio pobūdžio renginius; organizuoja bei skatina meno terapijos mokomosios, metodinės ir šviečiamosios literatūros leidybinę veiklą.